Formularz email


Skuteczna rekrutacja pracowników – Nowoczesne metody, techniki, sposoby, narzędzia i źródła rekrutacji pracowników

 
 
Skuteczna rekrutacja pracowników– Poznaj nowoczesne metody, techniki, sposoby, narzędzia i źródła rekrutacji pracowników.


Najważniejszymi zagadnieniami łączącymi się z pojęciem skutecznej rekrutacji pracowników są jej metody, techniki, sposoby, narzędzia i źródła.

Zanim je opiszemy, należy powiedzieć, iż wstępnym warunkiem skutecznej rekrutacji pracowników, czyli zastosowania odpowiedniej jej formy do odpowiednich źródeł powinno być przeprowadzenie solidnych prac  przygotowawczych związanych z badaniem czynników, które przyciągną lub zniechęcają potencjalnych pracowników – czyli mocnych i słabych stron organizacji jako pracodawcy oraz przygotowanie Meta opisów stanowisk pracy, a na ich podstawie stworzenie Meta profilów kompetencyjnych.

Jak mówi definicja skuteczna rekrutacja pracowników to przede wszystkim komunikowanie się organizacji z rynkiem pracy, gdzie firma niejako sprzedaje swój wizerunek w celu „kupienia” dopasowanego kandydata na wakujące stanowisko.

Jeśli organizacja napotyka lub przewiduje trudności związane z przyciągnięciem lub zatrzymaniem kandydatów w procesie rekrutacji pracowników, powinna przeprowadzić wstępne badanie czynników, które przyciągają lub zniechęcają potencjalnych kandydatów. Analiza zalet i wad powinna obejmować takie zagadnienia, jak reputacja organizacji w danym regionie i w całym kraju, płaca, świadczenia pracownicze oraz warunki pracy, atrakcyjność samej pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, możliwość nabywania wykształcenia i odbywania szkoleń, perspektywy kariery, a także lokalizacja biura lub zakładu. W obszarze tych zagadnień należy dokonywać porównań z konkurencją w celu stworzenia wiarygodnej listy mocnych punktów – podobnie jak w przypadku ćwiczenia marketingowego, w którym preferencje potencjalnych klientów zostają porównane z cechami produktu, z myślą o wzmacnianiu tych aspektów, które najbardziej przypadają klientom do gustu.

Celem tego badania poprzedzającego rekrutację pracowników może być stworzenie lepszego wizerunku organizacji, który będzie następnie wykorzystywany w ogłoszeniach, broszurach lub rozmowach kwalifikacyjnych. Może to być cel bardziej konstruktywny, polegający na wskazaniu obszarów wymagających poprawy, w zakresie których organizacja musi podjąć działania, aby stać się lepszym pracodawcą – jeżeli pragnie przyciągnąć liczniejszą lub bardziej dopasowaną grupę kandydatów, a także zatrzymać przyjmowane osoby.

Przez formy rekrutacji pracowników rozumiemy wszelkie możliwe metody, techniki, sposoby i narzędzia rekrutacji pracowników polegające na informowaniu otoczenia o potrzebie zatrudnienia na wakujące stanowiska wskazane przez firmę oraz sposoby docierania do potencjalnych pracowników.

Źródła rekrutacji pracowników są rynki pracy, na których firma wyznacza swoje docelowe segmenty, miejsca pozyskiwania grup zawodowych, społecznych oraz na których tworzy kanały informacyjne w celu zastosowania odpowiednich form rekrutacji.

Skuteczna rekrutacja pracowników na wakujące stanowiska może być dokonywana poprzez formy (metody, techniki, sposoby i narzędzia) i źródła rekrutacji pracowników zewnętrznej i wewnętrznej.

Najczęściej stosowane metody, techniki, sposoby i narzędzia rekrutacji pracowników to: ogłoszenia w biurach pracy (specjalistycznych firmach pośredniczących między pracodawcami a pracownikami), agencje doradztwa kadrowego, firmy typu head hunters, ogłoszenia w mediach, ogłoszenia wewnątrz firmy, awans, penetrację centrów kształcenia, ośrodków naukowych i szkół wyższych, kontakty osobiste, nieformalne, staże i praktyki studenckie, dni otwarte, hot-lines, gazetę zakładową, tablice ogłoszeń, targi marketingowe, sponsoring, reklamę, kontakty z władzami lokalnymi, Internet, agencje pracy czasowej, media typu 2.0 takie jak: social media, news media, socialbookmarking.

 

Skuteczna rekrutacja pracowników – charakterystyka wybranych form i źródeł  rekrutacji pracowników

 

Skuteczna rekrutacja pracowników – Ogłoszenia w mediach

 

Decydując się na ogłoszenia w mediach, trzeba posiadać rozeznanie, do kogo i w jakiej skali docierają podane media. Inaczej jak przedstawiają się dane demograficzne klientów danego medium. Można w tym zakresie skorzystać z agencji reklamowej, która może pomóc w wyborze środków masowego przekazu (prasy , radia, telewizji) oraz określeniu kosztów reklamy.

Przy poszukiwaniu osób na stanowiska kierownicze, techniczne oraz stanowiska specjalistów najlepiej zamieszczać ogłoszenia w prestiżowych gazetach. Prasa popularna, w szczególności popołudniowa, może zostać wykorzystana do pozyskiwania kandydatów na stanowiska przedstawicieli handlowych i techników. Prasa lokalna jest z pewnością najlepsza, gdy chodzi o rekrutowanie personelu biurowego i pracowników fizycznych. Periodyki specjalistyczne i branżowe mogą docierać bezpośrednio do poszukiwanych osób, ale rezultaty bywają różne i z tego powodu zaleca się, aby wykorzystywać te media jako uzupełnienie prowadzonej w skali kraju kampanii reklamowej. Należy unikać umieszczania ogłoszeń w sobotę oraz z ostrożnością powtarzać ogłoszenia w tym samym medium. W takim wypadku liczba zgłaszających się kandydatów może szybko ulegać zmniejszeniu. Należy dokonywać pomiaru reakcji na ogłoszenie, aby uzyskać wskazówki dotyczące relatywnej efektywności różnych mediów. Najlepszym wskaźnikiem pomiaru jest koszt w przeliczeniu na jedną uzyskaną odpowiedź.

 

Skuteczna rekrutacja pracowników – Telefoniczna „gorąca linia”.

 

W większości wypadków pierwszym poważnym kontaktem pomiędzy kandydatem i organizacją, po uzyskaniu odpowiedniej informacji, będzie pisemnie zgłoszenie w formie wypełnionego formularza dla osoby starającej się o pracę lub curriculum vitae (CV). Alternatywnym pierwszym kontaktem w ramach rekrutacji pracowników może być telefoniczna „gorąca linia”. Może być ona reklamowana w ogłoszeniu, które będzie zachęcało kandydatów do skontaktowania się z organizacją w celu omówienia wolnych etatów, warunków pracy itp. Korzyść z tego płynąca polega na możliwości otrzymania szybkiej informacji i przyciągnięciu dużej grupy kandydatów, co może być ważne, jeżeli istnieje ograniczona podaż siły roboczej.

 

Skuteczna rekrutacja pracowników – Dni otwarte i Targi pracy

 

Niektóre organizacje w ramach rekrutacji pracowników stosują dni otwarte. Potencjalnych kandydatów zaprasza się do organizacji w celu spotkania się z kierownikami lub liderami zespołów oraz przyjrzenia się jaki jest zakres pracy na rzecz organizacji. Pozwala to ludziom zadecydować, czy wolne stanowiska i organizacja są dla nich atrakcyjne. Może to zachęcić ich do przystąpienia do dalszej fazy rekrutacji. Na podobnej zasadzie działają targi pracy, które stwarzają możliwość zaprezentowania się firmy potencjalnym pracownikom, oraz stwarzają możliwość porozmawiania z kierownikami czy liderami zespołów i uzyskania dodatkowych informacji na temat pracy w danej firmie. Tak jak w przypadku gorących linii telefonicznych, dni otwarte i targi pracy mogą być pożyteczne tam, gdzie istnieje wiele podobnych wolnych stanowisk i dość ograniczona podaż siły roboczej.

 

Skuteczna rekrutacja pracowników – Kontakty osobiste

 

Pożyteczną formą rekrutacji pracowników są również kontakty osobiste. Korzyścią wynikającą z wprowadzania do organizacji przyszłych pracowników przez ich przyjaciół już zatrudnionych w organizacji jest to, że przyszli pracownicy mają wgląd w charakter i warunki pracy w przedsiębiorstwie. Należy również dodać, iż pracownik, który jest zaangażowany w sprawy firmy nigdy nie pozwoli sobie na rekomendacje osoby, która w jego przekonaniu nie odpowiada wymaganiom stanowiska pracy oraz przyjętej kulturze i klimatowi organizacyjnemu firmy.

 

Skuteczna rekrutacja pracowników – „Runda drenażowa” („milk round”)

 

Organizacje, które tradycyjnie dokonują naboru młodych ludzi bezpośrednio z różnego rodzaju szkół, mają odpowiednio zorganizowany proces rekrutacji personelu dla czerpania korzyści z tego źródła kadr. W skład tych procesów wchodzi „runda drenażowa” („milk round”), gdzie pracodawcy odwiedzają uniwersytety propagując swoje wolne stanowiska i przeprowadzając wywiady ze studentami ostatniego roku.

 

Skuteczna rekrutacja pracowników – Outsourcing rekrutacji pracowników

 

Coraz częściej, również w naszym kraju (czego dowodem jest lektura ogłoszeń prasowych oraz licznych stron internetowych) rekrutacja pracowników jest wydzielana (outsourcing) na zewnątrz. W ramach outsourcingu rekrutacji pracowników firmy  korzystania z usług agencji doradztwa personalnego lub konsultantów wykonujących przynajmniej wstępne prace, polegające na przedstawieniu odpowiednich kandydatów lub sporządzeniu ostatecznej ich listy.

Bardziej wyrafinowaną formą agencji są firmy zajmujące się nie tylko pośredniczeniem, ale i aktywnym poszukiwaniem kandydatów (nawet na wysokie stanowiska menedżerskie), i odwrotnie – miejsc pracy dla poszukujących nowego zatrudnienia. Działania te są związane z określeniem profilów wymagań i badaniem cech potencjalnych kandydatów.

Z usług tych agencji najlepiej korzystać przy zatrudnianiu osób na stanowiska najwyższego szczebla, w przypadku których istnieje ograniczona liczba odpowiednich kandydatów i konieczne jest bezpośrednie dotarcie do nich. Z uwagi na to, iż firmy takie docierają nawet do ustabilizowanych członków organizacji, nie występujących z inicjatywą zmiany miejsca pracy, są one nazywane „łowcami głów” (head hunters).

Konsultanci ds. rekrutacji pracowników na ogół umieszczają w mediach ogłoszenia o pracy, przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne oraz sporządzają ostateczną listę kandydatów. Zapewniają specjalistyczną wiedzę oraz ograniczają konieczny nakład pracy. W razie korzystania z usług konsultantów organizacja może pozostać anonimowa.

 

Skuteczna rekrutacja pracowników – Media typu 2.0

 

Najdynamiczniej rozwijające się obecnie metody, techniki, sposoby, narzędzia rekrutacji pracowników to te związane z pozyskiwaniem pracowników przez Internet. Jest to forma, która cechuje się nieograniczoną lokalizacją, minimalnym czasem uruchamiania kampanii (uruchamianie kampanii w ciągu 10 minut); stosunkowo niskim kosztem oraz bardzo dużą elastycznością oraz aktualizacją i możliwością zarządzania bazą danych kandydatów. Stosunkowo nowymi metodami i technikami  rekrutacji pracowników  jest wykorzystanie mediów typu 2.0 w tym social mediów, social news czy socialbookmarking.

Dzisiaj miliony witryn, blogów, biuletynów, e-maili, social mediów, podcastów, witryn z filmami wideo oferują Tobie szybki i darmowy dostęp do milionów ludzi, który dotąd nie był możliwy.

Media typu 2.0 wymagają zmiany sposobu myślenia i działania firm, ponieważ umożliwiają dotarcie do potencjalnych pracowników, dokładnie tam gdzie oni aktualnie przebywają. To znaczy, że potrzebujesz dostać się, prezentować firmę i oferty pracy oraz spotkać potencjalnych klientów tam, gdzie oni przebywają w internecie.

Do najpopularniejszych stron typu 2.0 należą: Profeo, GoldenLine, Facebook, Twitter, Blip, LinkedIn.

 

Skuteczna rekrutacja pracowników – źródła rekrutacji pracowników

 

Najczęściej stosowane źródła rekrutacji pracowników to: własna kadra (kadra rezerwowa), własna baza danych, ośrodki akademickie, naukowe, pracownicy innych firm, aplikanci z ulicy, bezrobotni oraz zdobywające coraz większą popularność liczne strony internetowe, Media typu 2.0, systemy awansowania własnych pracowników, pracownicy zatrudnieni w innych firmach, absolwenci wyższych szkół i innych form kształcenia oraz przygotowania zawodowego, bezrobotni lub osoby poszukujące pracy, pracownicy poszukujący pracy na własną rękę, znajomi i poleceni pracownicy, izby gospodarcze, stowarzyszenia, listy polecające, komputerowe bazy danych.

Należy powiedzieć, iż silna polityka dostosowania się otoczenia będzie wskazywać na metody, techniki, sposoby, narzędzia i źródła rekrutacji pracowników zewnętrzne.

Silna polityka integracji firmy będzie wskazywać na metody, techniki, sposoby, narzędzia i źródła rekrutacji pracowników wewnętrzne.

Warto również zauważyć, że skuteczna rekrutacja pracowników i problemy z nią związane są bardziej odczuwalne w tych organizacjach, które rozwijają się dynamicznie czy rozpoczynają swoją działalność i w tych, gdzie jest wadliwie realizowana funkcja personalna. Muszą one wtedy sięgnąć do zasobów zewnętrznych, ponosząc często wysokie koszty. Tam, gdzie ranga tej funkcji jest wysoka i podejmuje się w jej ramach stosowne działania, czerpie się głównie z własnych rezerw kadrowych, z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia pożądanych

Skuteczna rekrutacja pracowników kończy się wyselekcjonowaniem odpowiedniej grupy kandydatów ubiegających się o dane stanowisko. Wynikiem tego jest oficjalne zgłoszenie przez kandydata odpowiednich dokumentów cv i listu motywacyjnego.

 

Jeśli uważasz, że Twoi przyjaciele lub znajomi powinni zapoznać się z tym materiałem i poznać nowoczesne metody, techniki, sposoby, narzędzia i źródła rekrutacji pracowników, to pomóż nam do nich dotrzeć. Możesz pomóc nam wykorzystując, któryś z poniższych narzędzi, by przekazać tą informację dalej.

 Dowiedz się więcej co najlepsi Managerowie robią inaczej!

 • Zaawansowane narzędzia, formy i źródła i rekrutacji pracowników.
 • Najskuteczniejsze techniki selekcji pracowników.
 • Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników – dobór oparty na najważniejszym z kryteriów.

14 Responses to “Skuteczna rekrutacja pracowników – Nowoczesne metody, techniki, sposoby, narzędzia i źródła rekrutacji pracowników”

 • Hanna Ukralna:
  11 stycznia 2011 o 00:54

  Świetna strona, ogromny zasób praktycznych informacji.

 • Tomasz Kloch:
  19 stycznia 2011 o 18:45

  Hej, Odwiedziłem Twoją stronę w poszukiwaniu rozwiązań w moim dziale i już widzę że skorzystam z kilku pomysłów podanych na stronie.

 • Gabrysia:
  20 stycznia 2011 o 18:11

  To jedna z nielicznych stron, na której można poczytać o technikach po zastosowaniu których widać praktyczne rezultaty. Dziękuję.

 • Jurek:
  28 stycznia 2011 o 02:57

  Doskonały artykuł. Czekam na więcej:)

 • Elena Wajs:
  31 stycznia 2011 o 12:22

  Informacje, które zamieszczają Państwo na stronie bardzo pomogły mi w mojej pracy! Dziękuję:)

 • Karolina:
  31 stycznia 2011 o 15:03

  To bardzo interesujące. Podoba mi się Państwa styl pisania i profesjonalny przekaz :)

 • Monika:
  3 lutego 2011 o 08:33

  Lubię wartościową informację, dlatego będę częściej odwiedzać Waszą stronę. Powodzenia przy następnym artykule!

 • Dorota Łuczak:
  5 lutego 2011 o 17:43

  Gratulacje za zamieszczanie tak przydatnych informacji. Państwa strona jest nie tylko informacyjna, ale można uzyskać na niej odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące HR.

 • Dariusz Woś:
  5 lutego 2011 o 18:39

  Wartościowy materiał. Zachęciłem znajomych do przeczytania kilku artykułów i podzielają moją opinię.

 • Julita:
  7 lutego 2011 o 08:41

  Czuję, że to jest jedna z ważniejszych informacji, którą przeczytałam . Bardzo profesjonalne podejście.

 • Powiat Węgrowski:
  18 lutego 2011 o 08:12

  Stworzyli Państwo bardzo rzeczowy serwis. Treść jest bardzo absorbująca :]

 • Natasza Trela:
  22 lutego 2011 o 12:18

  ciekawa strona.

 • Piotr Olejniczak:
  24 marca 2011 o 19:44

  Świetna, pełna bogatych informacji strona!

 • Hubert Stachoń:
  25 marca 2011 o 09:16

  Interesująca i bardzo nowoczesna strona!

Leave a Reply


+ 8 = ten

Darmowe szkolenie video
Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne szkolenie video:Aby je otrzymać, wypełnij poniższy formularz:
Imię:
Subskrybuj Stronę
Subskrybuj stronę i otrzymuj mnóstwo darmowych materiałów!

Subskrybuj stronę przez RSS

Co to jest RSS?

Facebook Twitter Blip

Najbliższe szkolenia
Testimonials

Warsztat trenerski oraz praktyczne doświadczenie Przemysława Waltera pozwalają wprowadzać na polski rynek najskuteczniejsze narzędzia i strategie zarządzania zasobami ludzkimi oraz własną karierą zawodową.
Polecam jego szkolenia wszystkim managerom, specjalistom i...

dr Jolana Jasińska
Adiutkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

więcej

dr Tomasz Kawka -- Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami; Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami

We współczesnym Internecie można znaleźć mnóstwo portali, stron, informacji i porad na temat wyzwań jakie stawia świat ludziom na rynku pracy, specjalistom w zakresie zarządzania kadrami. Niestety nie zawsze są...

dr Tomasz Kawka -- Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami; Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

więcej

Ałła Witwicka-Dudek

Nowatorskie metody przekazywania wiedzy, stosowane przez Przemysława Waltera oraz jego bogate praktyczne doświadczenie czynią jego szkolenia wyjątkowo atrakcyjnymi oraz praktycznymi.

Ałła Witwicka-Dudek
Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

więcej

Publikacje naszych trenerów
Publikacje naszych trenerów
Premium Wordpress Plugin